Φωτογραφίες Ρινοπλαστικής Πριν - Μετά Εγχειρήσεις από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη

1. Ρινοπλαστική: Διόρθωση μύτης με ύβο - καμπούρα

Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μύτης με ύβο
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μύτης με ύβο
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μύτης με ύβο

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Ύβος (καμπούρα), κυρίως χόνδρινης μοίρας ράχεως ρινός.
Αμιγώς αισθητική ρινοπλαστική.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ): Αλλαγή στις αναλογίες
και το στυλ της μύτης. Χαμήλωμα της ράχης με ελαφρά αναστροφή της κορυφής.


Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Εκτομή του οστεοχόνδρινου ύβου
  "en bloque" (συνολικά).
 • Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.
 

2. Ρινοπλαστική: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης

Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης

ΠΡΙΝ (α,γ,η): Εκ γενετής εφιππιοειδής (σελωτή) μύτη με εισολκή της στυλίδας, λόγω υποπλασίας των ρινικών οστών
και της πρόσθιας ρινικής άκανθας.

ΜΕΤΑ (β,δ,θ): Πλήρωση ελλείμματος της ράχης και αύξηση της πρόσθιας ρινικής άκανθας και της πρόσθιας μοίρας του ρινικού διαφράγματος με χρήση κατάλληλων μοσχευμάτων αυτογενούς πλευρικού χόνδρου (δηλαδή πλευρικός χόνδρος, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο).

(ε,ζ): Μοσχεύματα αυτογενούς πλευρικού χόνδρου, κατάλληλα διαμορφωμένα, έτοιμα για τοποθέτηση στη ράχη και στυλίδα της μύτης.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Λήψη τμήματος πλευρικού χόνδρου.
 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Δημιουργία τσέπης (θήκης) στη ράχη και τοποθέτηση μοσχεύματος.
 • Διάνοιξη των σκελών της στυλίδας και παρασκευή του χώρου υποδοχής μοσχεύματος στην πρόσθια ρινική άκανθα και στυλίδα.
 • Τοποθέτηση και στερέωση "δια συρραφής" του μοσχεύματος στη στυλίδα.
 

3. Ρινοπλαστική: Διόρθωση μακριάς μύτης και με ύβο

Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μακριάς μύτης και με ύβο
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μακριάς μύτης και με ύβο
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μακριάς μύτης και με ύβο

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Μακριά μύτη με οστεοχόνδρινο ύβο (καμπούρα). Μεγάλου βαθμού σκολίωση ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία ρινικών κογχών. Δυσχέρεια αναπνοής.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ): Κόντεμα της μύτης με ανόρθωση της κορυφής και εναρμόνιση του μεγέθους της με τις χαρακτηριστικές γραμμές της κάτω γνάθου. Αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος.
 • Αφαίρεση ύβου συνολικά.
 • Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CO2.
 

4. Ρινοπλαστική: Διόρθωση τραυματικής μύτης

Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση τραυματικής μύτης
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση τραυματικής μύτης
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση τραυματικής μύτης

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Τραυματική εφιππιοειδής (σελωτή) μύτη με εισολκή της στυλίδας και εξάρθρωση του ρινικού διαφράγματος. Θολωτοί (μπαλονοειδείς) ρώθωνες, ασυμμετρία κορυφής και υπερτροφία ρινικών κογχών. Δυσχέρεια αναπνοής.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ): Πλαστική ρινικού διαφράγματος. Πλήρωση ελλείμματος της ράχης. Συμμετρία στους ρώθωνες και την κορυφή. Στένεμα της μύτης και αποκατάσταση αναπνοής.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική.
 • Εξωρρινικός ευθειασμός ρινικού διαφράγματος και επανατοποθέτησή του.
 • Τοποθέτηση υπολείμματος από τον χόνδρο του διαφράγματος προς κάλυψη του ελλείμματος της ράχης.
 • Μέσες και διπλές πλάγιες οστεοτομές.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CΟ2.
 

5. Ρινοπλαστική: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής

Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής
Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής

α: Πρωταρχική κατάσταση της μύτης.

β,γ,η: Άσχημο αποτέλεσμα, μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική, η οποία πραγματοποιήθηκε αλλού πριν από ένα έτος. Σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα και δυσχερής αναπνοή.

δ,ζ,θ: Τελικό αποτέλεσμα μετά τη διορθωτική ρινοπλαστική. Δημιουργία συμμετρικής ράχης εναρμονισμένης σε νέα μικρότερη και στενότερη κορυφή, καθώς και αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

ε: Για τη διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής έγινε λήψη χόνδρου από την κόγχη του δεξιού πτερυγίου του ωτός της ασθενούς και διαμόρφωση, τοποθέτηση και στερέωση κατάλληλων μοσχευμάτων στη ράχη και τη στυλίδα της μύτης.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Λήψη χόνδρου από την κόγχη του πτερυγίου του δεξιού ωτός.
 • Κλειστή ρινοπλαστική. Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος.
 • Αφαίρεση πλεονάζοντος διαφραγματικού χόνδρου από την κορυφή.
 • Αφαίρεση κεφαλικών τμημάτων των πτερυγιαίων χόνδρων.
 • Δημιουργία τσέπης (θήκης) στη ράχη και στυλίδα, υποδοχή και στερέωση "δια ραμμάτων", των μοσχευμάτων αντιστοίχως.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CO2.
 

6. Ωτορινοπλαστική: Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική
Δύο επεμβάσεις με την ίδια νάρκωση

Περιστατικά Ωτορινοπλαστικής: Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική Δύο επεμβάσεις με την ίδια νάρκωση
Περιστατικά Ωτορινοπλαστικής: Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική Δύο επεμβάσεις με την ίδια νάρκωση
Περιστατικά Ωτορινοπλαστικής: Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική Δύο επεμβάσεις με την ίδια νάρκωση
ΠΡΙΝ (α,γ,ε):
 • Μύτη με πλατιά κορυφή και μικρό οστεοχόνδρινο ύβο.
  Αυξημένη προβολή της κορυφής.
 • Αφεστώτα ώτα.
ΜΕΤΑ (β,δ,ζ):
 • Ευθύγραμμη αρμονική ράχη. Λεπτή κορυφή με προβολή προσαρμοσμένη στο πηγούνι για τέλειο προφίλ.
 • Διόρθωση των αφεστώτων ώτων με σχηματισμό της ελλείπουσας ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

Ρινοπλαστική: Κλειστή ρινοπλαστική. Αφαίρεση του οστεοχόνδρινου ύβου. Ενδοχόνδριος τομή για αφαίρεση κεφαλικών τμημάτων των πτερύγιαίων χόνδρων. Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.

Ωτοπλαστική: Οπισθοωτιαία τομή. Συνδυασμός των μεθόδων "δια εντομών" και "δια αφαιρέσεως χόνδρου" για τη δημιουργία ανθέλικος.

 

Πατήστε για άνοιγμα κάθε περιστατικού
Ρινοπλαστική: Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πλαστικής μύτης Πριν - Μετά από το αρχείο του Dr. med. Β. Παυλιδέλη εκατό (100) ζεύγη

Εγχείρηση για τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, ανοιχτή ρινοπλαστική για αφαίρεση του ύβου (καμπούρα) και εξάχνωση των ρινικών κογχών με χρήση Laser CO2.Εγχείρηση για τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, ανοιχτή ρινοπλαστική για αφαίρεση του ύβου (καμπούρα) και εξάχνωση των ρινικών κογχών με χρήση Laser CO2.
Ταυτόχρονη εγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική.Ταυτόχρονη εγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική.
Εγχείρηση για τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, ανοιχτή ρινοπλαστική για αφαίρεση του ύβου (καμπούρα) και εξάχνωση των ρινικών κογχών με χρήση Laser CO2.Εγχείρηση για τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, ανοιχτή ρινοπλαστική για αφαίρεση του ύβου (καμπούρα) και εξάχνωση των ρινικών κογχών με χρήση Laser CO2.
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Διαφραγματορινοπλαστική: διόρθωση της σκολίωσης (ευθειασμός) του ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική ταυτόχρονα.Διαφραγματορινοπλαστική: διόρθωση της σκολίωσης (ευθειασμός) του ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική ταυτόχρονα.
Διαφραγματορινοπλαστική: Η εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος και η ρινοπλαστική συνιστάται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, διότι το ρινικό διάφραγμα και η μύτη αποτελούν μια ενιαία χειρουργική οντότητα.Διαφραγματορινοπλαστική: Η εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος και η ρινοπλαστική συνιστάται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, διότι το ρινικό διάφραγμα και η μύτη αποτελούν μια ενιαία χειρουργική οντότητα.
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Όταν η ρινοπλαστική πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία, το άτομο απολαμβάνει από νωρίς την ωραία μύτη που επιθυμεί, για όλη του τη ζωή. ΠΡΙΝ (2006) - 11 χρόνια ΜΕΤΑ (2017)Όταν η ρινοπλαστική πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία, το άτομο απολαμβάνει από νωρίς την ωραία μύτη που επιθυμεί, για όλη του τη ζωή. ΠΡΙΝ (2006) - 11 χρόνια ΜΕΤΑ (2017)
Σύγχρονη ανοιχτή ρινοπλαστική 2019: Όμορφη μύτη, ελεύθερη αναπνοή ! Εγένετο διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος (αναπνοή) και ταυτόχρονα αισθητική επέμβαση στη ράχη της μύτης (ομορφιά).Σύγχρονη ανοιχτή ρινοπλαστική 2019: Όμορφη μύτη, ελεύθερη αναπνοή ! Εγένετο διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος (αναπνοή) και ταυτόχρονα αισθητική επέμβαση στη ράχη της μύτης (ομορφιά).
Σύγχρονη ανοιχτή ρινοπλαστική 2019: Συνδυασμός επιστημονικής γνώσης, δεξιοτεχνίας, τέχνης και καλλιτεχνίας, για άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα!Σύγχρονη ανοιχτή ρινοπλαστική 2019: Συνδυασμός επιστημονικής γνώσης, δεξιοτεχνίας, τέχνης και καλλιτεχνίας, για άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα!
Φωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. ΠαυλιδέληΦωτογραφία ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη
Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP