Φωτογραφίες Ωτοπλαστικής Πριν - Μετά Εγχειρήσεις από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη

1. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών - αφεστώτα ώτα

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

ΠΡΙΝ: Πεταχτά αυτιά, λόγω μεγάλου μεγέθους της κόγχης του πτερυγίου.

ΜΕΤΑ: Προσαρμογή των πτερυγίων σε φυσιολογική θέση, ώστε να μην προκαλούν την προσοχή. Σαφής η παρουσία της ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης "δια αφαιρέσεως χόνδρου".
  • Πρόσθιες κατά μήκος εντομές, επί του χόνδρου της ανθέλικας.
 

2. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών - αφεστώτα ώτα

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)
Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

ΠΡΙΝ (α,γ): Παντελής έλλειψη της ανθέλικας αριστερού πτερυγίου ωτός και υποτυπώδης ανάπτυξη ανθέλικας δεξιού πτερυγίου ωτός.

ΜΕΤΑ (β,δ): Απόλυτη συμμετρία και προσαρμογή και των δύο πτερυγίων ως προς την κεφαλή και ανάδειξη των ωραίων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Εμφανής η παρουσία ανθέλικας και στα δύο πτερύγια.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Συνδυασμός τεχνικής "δια εντομών" και "δια ραμμάτων" κατά Mustarde.
 

3. Ωτοπλαστική: Μόνο ένα πεταχτό αυτί - αφεστώς ους

Περιστατικό: Μόνο ένα αφεστός ους (πεταχτό αυτί)

ΠΡΙΝ: Αφίσταται μόνο το ένα εκ των δύο αυτιών (δεξί), ως αποτέλεσμα απουσίας ανθέλικας και υπερμεγέθους κόγχης του πτερυγίου του.

ΜΕΤΑ: Εναρμόνιση θέσης δεξιού πτερυγίου, σύμφωνα με το φυσιολογικό αριστερό πτερύγιο. Εμφανής η δημιουργία ανθέλικας στο δεξί πτερύγιο.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης δια τμηματικής αφαίρεσης χόνδρου.
  • Σχηματισμός ανθέλικας με τεχνική χάραξης και αφαίρεσης λωρίδων χόνδρου.
 

4. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων - μεγάλα αυτιά

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών), με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων
Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών), με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων

ΠΡΙΝ (α,γ): Ελαφρώς προεξέχοντα και σχετικά μεγάλου μεγέθους πτερύγια ωτός (δεξί και αριστερό). Αισθητή η υποπλαστική ανθέλικα.

ΜΕΤΑ (β,δ): Φυσιολογική εμφάνιση των πτερυγίων ως προς τη θέση και το μέγεθος. Διακρίνεται η ελάττωση δεξιού και αριστερού πτερυγίου, με σαφή την παρουσία ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Αφαίρεση ατρακτοειδούς τμήματος δέρματος/χόνδρου, μεταξύ άνω άκρου έλικας και ανθέλικας (scaphoid fold), με πρόσθια τομή, η οποία επεκτείνεται μέχρι το λοβίο.
  • Δημιουργία πλήρους ανθέλικας με τεχνική πρόσθιων εντομών.
 

Πατήστε για άνοιγμα κάθε περιστατικού
Ωτοπλαστική: Φωτογραφίες Ωτοπλαστικής Πριν - Μετά από το αρχείο του Dr. med. Β. Παυλιδέλη πενήντα (50) ζεύγη

Ωτοπλαστική 2023 - Advanced Otoplasty! Χωρίς πόνο, η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική στα πεταχτά αυτιά.Ωτοπλαστική 2023 - Advanced Otoplasty! Χωρίς πόνο, η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική στα πεταχτά αυτιά.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
TOP