Ανάπλαση πτερυγίου ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο

Σήμερα, η μόνη ανά τον κόσμο ευρύτερα παραδεκτή τεχνική για την οριστική αντιμετώπιση της απλασίας του πτερυγίου ωτός, είναι η μοντέρνα χειρουργική τεχνική: "ανάπλαση του πτερυγίου του ωτός που λείπει, με χρήση πλευρικού χόνδρου, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο (αυτογενής χόνδρος)". Αυτό σημαίνει δημιουργία με πλαστική επέμβαση ενός φυσιολογικού πτερυγίου αυτιού, χωρίς χρήση ξένου σώματος.

Είτε πρόκειται για απλασία του ενός αυτιού ή των δύο αυτιών, είτε η απλασία προέκυψε εκ γενετής ή κατά τη διάρκεια της ζωής, η αντιμετώπισή της σήμερα γίνεται κυρίως με την ανωτέρω χειρουργική τεχνική. Το αποτέλεσμα, το οποίο επιτυγχάνεται με τη νέα αυτή χειρουργική τεχνική αποκατάστασης του ελλείποντος πτερυγίου, είναι εντυπωσιακό και πέραν πάσης προσδοκίας, τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική άποψη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νέα χειρουργική τεχνική, ανάπλασης με αυτογενή πλευρικό χόνδρο, είναι απαραίτητες δύο πλαστικές επεμβάσεις, με χρονική διαφορά 6 μηνών μεταξύ τους.

Στην πρώτη επέμβαση λαμβάνεται επαρκής πλευρικός χόνδρος από το 6ο, 7ο, 8ο και 9ο πλευρό του πάσχοντος ατόμου. Ο χόνδρος αυτός μορφοποιείται στο χειρουργείο, επάνω σε τραπέζι, αμέσως μετά τη λήψη του, σε έναν κατάλληλο σκελετό πτερυγίου ωτός. Η μορφοποίηση του σκελετού αυτού διαρκεί 3 ώρες και πραγματοποιείται καθ' όν χρόνον ο ασθενής βρίσκεται κάτω από γενική νάρκωση και ταυτόχρονα πραγματοποιείται η συρραφή του τραύματος στην πλευρά "δότης".

O πλευρικός χόνδρος επιλέγεται επειδή είναι λευκός και εύκαμπτος, ώστε να σχηματίζονται σχετικά εύκολα οι καμπύλες, οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσει να κατασκευαστεί σκελετός πτερυγίου επιθυμητού σχήματος, μεγέθους και μορφής. Κυρίως όμως επιλέγεται, επειδή γίνεται απόλυτα αποδεκτός εφ' όρου ζωής από τον οργανισμό, αφού πρόκειται για δικό του υλικό.

Ο σκελετός που κατασκευάστηκε τοποθετείται κάτω από το δέρμα σε ειδική θήκη / τσέπη, η οποία έχει διαμορφωθεί στη θέση όπου θα δημιουργηθεί το νέο πτερύγιο. Στη συνέχεια τοποθετείται μικρή αναρρόφηση ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση του δέρματος επί του σκελετού και κατόπιν γίνεται κατάλληλη επίδεση του τραύματος, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέκρωσης (μαυρίσματος). Μετά από 4-6 μήνες, από την επέμβαση ανάπλασης πτερυγίου ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο, το δέρμα προσφύεται επαρκώς επάνω στο σκελετό και τότε πλέον γίνονται εμφανέστερες οι γνωστές ανατομικές λεπτομέρειες του πτερυγίου (έλικα, ανθέλικα, τράγος, αντίτραγος, κύμβη, κόγχη κλπ).

Νεοδημιουργηθείς χόνδρινος σκελετός πτερυγίου έτοιμος να τοποθετηθεί κάτω από το δέρμα στην ειδική θήκη / τσέπη, η οποία έχει διαμορφωθεί στη θέση ανάπλασης του νέου πτερυγίου

Νεοδημιουργηθείς χόνδρινος σκελετός πτερυγίου έτοιμος να τοποθετηθεί κάτω από το δέρμα στην ειδική θήκη / τσέπη, η οποία έχει διαμορφωθεί στη θέση ανάπλασης του νέου πτερυγίου.

Εάν υπάρχει το ένα πτερύγιο και είναι αρτιμελές, χρησιμοποιούμε πάντα αυτό ως μοντέλο για να κατασκευαστεί και το υπό ανάπλαση, ίδιο με το φυσιολογικό, βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Εάν το δέρμα της περιοχής δεν έχει υποστεί βλάβες π.χ. από προηγούμενη προσπάθεια ανάπλασης, τότε είναι εύκολη η δημιουργία πτερυγίου με την παραπάνω τεχνική. Εάν όμως έχουμε ταλαιπωρημένο δέρμα με ουλές, λόγω προτέρων ανεπιτυχών χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή, τότε προαπαιτείται αύξηση του υπάρχοντος υγιούς δέρματος, με χρήση ειδικού διατατού δέρματος (skin expander), ο οποίος τοποθετείται υποδορίως για μερικές εβδομάδες, πριν την πρώτη επέμβαση. Μία άλλη διαφορετική τακτική για εξασφάλιση υγιούς δέρματος είναι η παρασκευή ειδικού γειτονικού κρημνού κατά τη διάρκεια της πρώτης επέμβασης. Αυτό, το 1ο στάδιο της επέμβασης, διαρκεί 4 - 5 ώρες, πραγματοποιείται με γενική νάρκωση και απαιτούνται δύο ημέρες παραμονής στην κλινική.

Στη δεύτερη επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται 6 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση, δίνεται η οριστική θέση και η απόσταση του αναπλασθέντος πτερυγίου ωτός από το κεφάλι, ώστε να εμφανισθεί μπροστά μας καθώς πρέπει, το αποκατασταθέν / αναπλασθέν νέο πτερύγιο του ωτός. Αυτό το 2ο στάδιο της επέμβασης διαρκεί 2-3 ώρες, πραγματοποιείται και αυτό με γενική νάρκωση και απαιτείται μόνο μία ημέρα παραμονής στην κλινική.

Παυσίπονα για τυχόν μετεγχειρητικό πόνο, καθώς και αντιβίωση για πρόληψη φλεγμονής, χορηγούνται και στα δύο στάδια, κατά περίπτωση.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο βασικών επεμβάσεων για την ανάπλαση του πτερυγίου με αυτογενή πλευρικό χόνδρο, κάποιες φορές διαπιστώνεται, ότι μερικές μικροβελτιώσεις σε διάφορα σημεία του νεοδημιουργηθέντος πτερυγίου, επιτυγχάνουν να δώσουν τελειότερη μορφή στο πτερύγιο. Αυτές οι μικροβελτιώσεις μπορεί να θεωρηθούν ως τρίτο στάδιο της ανάπλασης. Πραγματοποιούνται με ελαφρές χειρουργικές διορθώσεις, κυρίως στο δέρμα της περιοχής, με τοπική νάρκωση, σε χειρουργείο ημέρας, χωρίς να απαιτείται παραμονή στην κλινική. Η πραγματοποίηση τέτοιων μικροδιορθώσεων γίνεται τουλάχιστον ένα έτος μετά το 2ο στάδιο της ανάπλασης.

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP