Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Φωτογραφίες Ρινοπλαστικής Πριν - Μετά Εγχειρήσεις από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη

1. Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μύτης με ύβο

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Ύβος (καμπούρα), κυρίως χόνδρινης μοίρας ράχεως ρινός.
Αμιγώς αισθητική ρινοπλαστική.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ): Αλλαγή στις αναλογίες
και το στυλ της μύτης. Χαμήλωμα της ράχης με ελαφρά αναστροφή της κορυφής.


Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Εκτομή του οστεοχόνδρινου ύβου
  "en bloque" (συνολικά).
 • Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.
 

2. Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ (α,γ,η): Εκ γενετής εφιππιοειδής (σελωτή) μύτη με εισολκή της στυλίδας, λόγω υποπλασίας των ρινικών οστών
και της πρόσθιας ρινικής άκανθας.

ΜΕΤΑ (β,δ,θ): Πλήρωση ελλείμματος της ράχης και αύξηση της πρόσθιας ρινικής άκανθας και της πρόσθιας μοίρας του ρινικού διαφράγματος με χρήση κατάλληλων μοσχευμάτων αυτογενούς πλευρικού χόνδρου (δηλαδή πλευρικός χόνδρος, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο).

(ε,ζ): Μοσχεύματα αυτογενούς πλευρικού χόνδρου, κατάλληλα διαμορφωμένα, έτοιμα για τοποθέτηση στη ράχη και στυλίδα της μύτης.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Λήψη τμήματος πλευρικού χόνδρου.
 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Δημιουργία τσέπης (θήκης) στη ράχη και τοποθέτηση μοσχεύματος.
 • Διάνοιξη των σκελών της στυλίδας και παρασκευή του χώρου υποδοχής μοσχεύματος στην πρόσθια ρινική άκανθα και στυλίδα.
 • Τοποθέτηση και στερέωση "δια συρραφής" του μοσχεύματος στη στυλίδα.
 

3. Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση μακριάς μύτης και με ύβο

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Μακριά μύτη με οστεοχόνδρινο ύβο (καμπούρα). Μεγάλου βαθμού σκολίωση ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία ρινικών κογχών. Δυσχέρεια αναπνοής.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ): Κόντεμα της μύτης με ανόρθωση της κορυφής και εναρμόνιση του μεγέθους της με τις χαρακτηριστικές γραμμές της κάτω γνάθου. Αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική. Διαμπερής και μεσοχόνδριος τομή.
 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος.
 • Αφαίρεση ύβου συνολικά.
 • Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CO2.
 

4. Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση τραυματικής μύτης

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ (α,γ,ε): Τραυματική εφιππιοειδής (σελωτή) μύτη με εισολκή της στυλίδας και εξάρθρωση του ρινικού διαφράγματος. Θολωτοί (μπαλονοειδείς) ρώθωνες, ασυμμετρία κορυφής και υπερτροφία ρινικών κογχών. Δυσχέρεια αναπνοής.

ΜΕΤΑ (β,δ,ζ):Πλαστική ρινικού διαφράγματος. Πλήρωση ελλείμματος της ράχης. Συμμετρία στους ρώθωνες και την κορυφή. Στένεμα της μύτης και αποκατάσταση αναπνοής.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Κλειστή ρινοπλαστική.
 • Εξωρρινικός ευθειασμός ρινικού διαφράγματος και επανατοποθέτησή του.
 • Τοποθέτηση υπολείμματος από τον χόνδρο του διαφράγματος προς κάλυψη του ελλείμματος της ράχης.
 • Μέσες και διπλές πλάγιες οστεοτομές.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CΟ2.
 

5. Περιστατικά ρινοπλαστικής: Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ

α: Πρωταρχική κατάσταση της μύτης.

β,γ,η: Άσχημο αποτέλεσμα, μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική, η οποία πραγματοποιήθηκε αλλού πριν από ένα έτος. Σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα και δυσχερής αναπνοή.

δ,ζ,θ: Τελικό αποτέλεσμα μετά τη διορθωτική ρινοπλαστική. Δημιουργία συμμετρικής ράχης εναρμονισμένης σε νέα μικρότερη και στενότερη κορυφή, καθώς και αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

ε: Για τη διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής έγινε λήψη χόνδρου από την κόγχη του δεξιού πτερυγίου του ωτός της ασθενούς και διαμόρφωση, τοποθέτηση και στερέωση κατάλληλων μοσχευμάτων στη ράχη και τη στυλίδα της μύτης.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Λήψη χόνδρου από την κόγχη του πτερυγίου του δεξιού ωτός.
 • Κλειστή ρινοπλαστική. Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος.
 • Αφαίρεση πλεονάζοντος διαφραγματικού χόνδρου από την κορυφή.
 • Αφαίρεση κεφαλικών τμημάτων των πτερυγιαίων χόνδρων.
 • Δημιουργία τσέπης (θήκης) στη ράχη και στυλίδα, υποδοχή και στερέωση "δια ραμμάτων", των μοσχευμάτων αντιστοίχως.
 • Μερική εξάχνωση ρινικών κογχών με Laser CO2.
 

6. Περιστατικά Ωτορινοπλαστικής: Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική
Δύο επεμβάσεις με την ίδια νάρκωση

Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
Ρινοπλαστική - ΠΡΙΝ, Ρινοπλαστική - ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ (α,γ,ε):
 • Μύτη με πλατιά κορυφή και μικρό οστεοχόνδρινο ύβο.
  Αυξημένη προβολή της κορυφής.
 • Αφεστώτα ώτα.
ΜΕΤΑ (β,δ,ζ):
 • Ευθύγραμμη αρμονική ράχη. Λεπτή κορυφή με προβολή προσαρμοσμένη στο πηγούνι για τέλειο προφίλ.
 • Διόρθωση των αφεστώτων ώτων με σχηματισμό της ελλείπουσας ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

Ρινοπλαστική: Κλειστή ρινοπλαστική. Αφαίρεση του οστεοχόνδρινου ύβου. Ενδοχόνδριος τομή για αφαίρεση κεφαλικών τμημάτων των πτερύγιαίων χόνδρων. Μέσες και πλάγιες οστεοτομές.

Ωτοπλαστική: Οπισθοωτιαία τομή. Συνδυασμός των μεθόδων "δια εντομών" και "δια αφαιρέσεως χόνδρου" για τη δημιουργία ανθέλικος.

 

Περισσότερες φωτογραφίες ρινοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη:

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Νέα & Ειδήσεις - Δραστηριότητες

Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.


Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, ηγήθηκε της ομάδας εκπαίδευσης στη ρινοπλαστική, στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2016.Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, ηγήθηκε της ομάδας εκπαίδευσης στη ρινοπλαστική, στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2016.


Ρινοπλαστική: Η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέληστο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Κάννες- Γαλλία, 24-26.09.15 - VIDEOΡινοπλαστική: Η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέληστο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Κάννες- Γαλλία, 24-26.09.15 - VIDEO


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Τέχνη και Τεχνικές στις Ωτολαστικές" είναι το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Τέχνη και Τεχνικές στις Ωτολαστικές" είναι το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2016


Βιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείοΒιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο


Στατιστικά Google Analytics 2015. H ρινοπλαστική είναι και στην Ελλάδα, η πρώτη σε αναζήτηση πλαστική επέμβαση στο διαδίκτυο.Στατιστικά Google Analytics 2015. H ρινοπλαστική είναι και στην Ελλάδα, η πρώτη σε αναζήτηση πλαστική επέμβαση στο διαδίκτυο.


Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις σε forums, facebook και social media.Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις σε forums, facebook και social media.


Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.


Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...